اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
آقای یوسف زاده ۹۱۲۳۴۷۲۰۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پلاک 26

پادیر ساز خزر

تلفن

  • ۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۷۷۷۱۷۶۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • آقای یوسف زاده ۹۱۲۳۴۷۲۰۲۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پلاک 26